Level expert D4c8e436e693dea811abd4dfde8b72e5?x amz algorithm=aws4 hmac sha256&x amz credential=asia3sqfag66urx3je64%2f20190821%2fap northeast 1%2fs3%2faws4 request&x amz date=20190821t182843z&x amz expires=900&x amz signedheaders=host&x amz security token=agojb3jpz2lux2vjecoadmfwlw5vcnrozwfzdc0xikgwrgihalqjrkngb0lpygm3bd1wu286xwnjq7v0qvaksx8ojkkcaieaj7neczbljddm8d5d2rvvtl0bm1dgt7e5infpxirde98q7qmiw%2f%2f%2f%2f%2f%2f%2f%2f%2f%2f%2faraaggw3otu2ntmxote2mtmidfhtlg4kitgeds0d0srbaxomvwgy8fi0y%2bj%2ffe2ub%2bvzo4rzlehobxyeiff1kcgzsfdkqltmtesrds%2bhwii%2bvglbyylxheptgwpn56cnwh8wu0clovwmgwfprmeit7ystekbb7p%2bovmnjgveusaceuachax8xorvtyimnmivy2cyphrohvpf%2fajc1bm7is3mjv2bpvtoiwcunq5k0cdxjtxgvhe%2baqi6tytvszevhrwlon%2fz2s5zzm2ctgfrfhcbg515wpamd9l4zjc2fqjxiwxykv0ov5we13eb%2fdlf%2fvvlprsststt%2bmmu61%2bru9qjseoqb0mefxyasgbfamnnr%2fcb8b2sdom%2ffv2cno7onk6x7w%2bfwclzxy%2fvwsraw0xixiglvsteyarrygcn3yklg0kpom21fisdx8imztxnv2fydnuhmf8htzlxbkmftvo4zwi52y4hludsqkurfzzundsyxypyhaqlgm6wjac9bwzmwsksw9eitdlhbwuqkztn4qbbyrjmguaouj70vib1wcfrtkgcncqg5zvk0s2uihxcn4jswb6j0j3fmnna0xziezh1o9bt4f6vho3vs%2fg%2fbfzjbh1x3bloeu8p4z10z99xmmug9uoformb7h07nev0r%2fellnt24ftdsvwjqtgtbwoeoaguey7gug19ahy6qulxztwnminujgxbv6m%2bp2u%2bmdazed7fr%2bga6ycwrakivh5efhlimey%2fdy7xeomg%2ftistnlcyzbgowgaocdazanyejozb%2b5gxj3pzbiaj9qhq0f7cbys5beqbwya0qzohmfeabjdngrnl6hmnpta%2fdti2yti4%2bdz3o%2f%2fne9wf5lxilbilxmsnviyvwsidxe%3d&x amz signature=18c068feb8c24e9b8a4727bf8b29e883de3f5426223bf499a75d33d9744c12ee イチロー51
総合レビュー
4.6
デザイン
4.0
使いやすさ
5.0
コスト
4.0
パワー
5.0
感度
5.0
パワーもある!
2019年01月31日
非常に感度がよくバスの弱いバイトも弾かずバットパワーもあるのでロッドを立てると他のスピニングと比べてバスが上がってくるのが早い! 50程度なら難無く取り込みができます! またアジングでキャロや重めのジグ単でも使用しましたが相変わらず感度が良かったです。
Level regular C880af65d981a29fe7d8c7e82afea2a5?x amz algorithm=aws4 hmac sha256&x amz credential=asia3sqfag66urx3je64%2f20190821%2fap northeast 1%2fs3%2faws4 request&x amz date=20190821t182843z&x amz expires=900&x amz signedheaders=host&x amz security token=agojb3jpz2lux2vjecoadmfwlw5vcnrozwfzdc0xikgwrgihalqjrkngb0lpygm3bd1wu286xwnjq7v0qvaksx8ojkkcaieaj7neczbljddm8d5d2rvvtl0bm1dgt7e5infpxirde98q7qmiw%2f%2f%2f%2f%2f%2f%2f%2f%2f%2f%2faraaggw3otu2ntmxote2mtmidfhtlg4kitgeds0d0srbaxomvwgy8fi0y%2bj%2ffe2ub%2bvzo4rzlehobxyeiff1kcgzsfdkqltmtesrds%2bhwii%2bvglbyylxheptgwpn56cnwh8wu0clovwmgwfprmeit7ystekbb7p%2bovmnjgveusaceuachax8xorvtyimnmivy2cyphrohvpf%2fajc1bm7is3mjv2bpvtoiwcunq5k0cdxjtxgvhe%2baqi6tytvszevhrwlon%2fz2s5zzm2ctgfrfhcbg515wpamd9l4zjc2fqjxiwxykv0ov5we13eb%2fdlf%2fvvlprsststt%2bmmu61%2bru9qjseoqb0mefxyasgbfamnnr%2fcb8b2sdom%2ffv2cno7onk6x7w%2bfwclzxy%2fvwsraw0xixiglvsteyarrygcn3yklg0kpom21fisdx8imztxnv2fydnuhmf8htzlxbkmftvo4zwi52y4hludsqkurfzzundsyxypyhaqlgm6wjac9bwzmwsksw9eitdlhbwuqkztn4qbbyrjmguaouj70vib1wcfrtkgcncqg5zvk0s2uihxcn4jswb6j0j3fmnna0xziezh1o9bt4f6vho3vs%2fg%2fbfzjbh1x3bloeu8p4z10z99xmmug9uoformb7h07nev0r%2fellnt24ftdsvwjqtgtbwoeoaguey7gug19ahy6qulxztwnminujgxbv6m%2bp2u%2bmdazed7fr%2bga6ycwrakivh5efhlimey%2fdy7xeomg%2ftistnlcyzbgowgaocdazanyejozb%2b5gxj3pzbiaj9qhq0f7cbys5beqbwya0qzohmfeabjdngrnl6hmnpta%2fdti2yti4%2bdz3o%2f%2fne9wf5lxilbilxmsnviyvwsidxe%3d&x amz signature=2e986172722cac7259cee1d95d239cbd521e9c116f1bc62be7c8d44305196644 デンジャラス
総合レビュー
4.8
デザイン
5.0
使いやすさ
4.0
コスト
5.0
パワー
5.0
感度
5.0
感度ビンビン
2019年01月31日
フルカーボンモノコックグリップになり、感度は他のロッドに比べると群を抜いている。他のロッドからこれを使うと手放せない!!